Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Q-Logic BV, of aan haar gelieerde ondernemingen die handelen onder de naam Q-Logic, verder “QL”, worden gesloten uit hoofde waarvan QL als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is QL toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken, die steeds schriftelijk zullen worden bevestigd.

Artikel 2: Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) vaste (gemiddelde) bonus en 13e maand.
Honorarium: de vergoeding aan QL voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de Werving en selectieopdracht.
Kandidaat: de persoon die na selectie door QL wordt voorgedragen aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever: diegene die aan QL een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij QL ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Artikel 3: Algemeen

 1. QL stelt per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op, waarin wordt vastgelegd: de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, eventuele omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat zal worden geselecteerd.
 2. QL spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Een Werving en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de Werving en selectieopdracht of door tijdsverloop of door intrekking door opdrachtgever c.q. QL. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats indien er binnen twaalf (12) weken geen geschikte kandidaat door QL wordt voorgesteld.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door QL voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QL aan derden bekend te maken.

Artikel 4: Informatieplicht opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan QL te geven die QL redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar Werving en selectieopdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5: Honorarium

 1. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door QL aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in lid 4.
 2. Het honorarium is eenmalig het vaste percentage van 25% van het bruto jaarsalaris (exclusief BTW), op basis van een werkweek van 40 uur. Mocht de werkweek minder uren behelzen dan geldt dus een 40-urige werkweek voor de berekening.
 3. De facturatie vindt plaats bij ondertekening van arbeidsovereenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan QL de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium evenals de startdatum van de door QL geselecteerde kandidaat. Indien opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is QL gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.
 5. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door QL aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door QL geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van QL sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de opdrachtgever een vergoeding aan QL verschuldigd ter hoogte van 25% van het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium, met een minimum van € 2.500,- excl. BTW.

Artikel 7: Betalingstermijn en incassokosten

De betalingstermijn van door QL ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim een incasso vergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief BTW. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig.

Artikel 8: Selectie Kandidaat

QL is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is QL niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. QL zal niet actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9: Referenties Kandidaat

Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan QL opgeeft, dan is QL niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de kandidaat. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door QL niet op juistheid worden gecontroleerd zodat QL geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die QL gekregen heeft. Evenmin is QL verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven. QL is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 10: Informatie

Voor zover de kandidaat zelf informatie aan QL geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is QL niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren, zodat QL ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is QL volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 11: Inspanningsverbintenis; exoneratie

QL is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door QL geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. opdrachtgever aanvaardt dat QL op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die QL heeft geselecteerd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. QL gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. QL sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Elke aansprakelijkheid van QL is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of verschuldigd zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 13: Privacy

 1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en QL zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van QL die QL op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door QL aan hem verstrekte gegevens.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van QL, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
 3. De opdrachtgever vrijwaart QL tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens QL in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door QL.

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst

De opdracht tussen QL en opdrachtgever kan, naast de mogelijkheden die de wet biedt, per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
A. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
B. de opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
C. de opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
D. (de onderneming van) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
E. naar het oordeel van QL inning van bestaande of toekomstige vorderingen op opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
F. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de opdrachtgever;
Het voorgaande laat onverlet het recht van QL om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 15: Rechts- en rechterskeuze

Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van QL wordt de arrondissementsrechtbank te Amsterdam aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de Werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16: Deponering Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.